Pedagog szkolny

 

     W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów oraz wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych , w szkole zatrudniony jest pedagog. Do zadań pedagoga szkolnego należy przede wszystkim:

 

- dokonywanie diagnozy środowiska uczniów szkoły pod  kątem potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i problemów wychowawczych oraz podejmowanie działań dążących do ich wyeliminowania,

- wspieranie wychowawców klas i innych nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

- wspieranie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem oraz dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych różnymi problemami społecznymi,

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole,

- praca indywidualna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych,

- organizowanie oddziaływań wspierających dzieci i młodzież z deficytami intelektualnymi lub zdrowotnymi,

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolinie, Sądem Rodzinnym w Świnoujściu oraz innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi wychowanie, nauczanie i opiekę.

 

KONTAKT : Mirosław Bursa, tel. 509570951