Pedagog terapeuta i reedukator

 

- Udzielają na terenie naszej szkoły pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom wykazującym specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja, ryzyko dysleksji).

 

- Podczas zajęć specjalistycznych usprawniają najbardziej zaburzone funkcje poznawcze, które są przyczyną niepowodzeń szkolnych u dzieci. Pomagają w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

 

- W pracy terapeutycznej uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości ucznia.

 

- Pedagog terapeuta i reedukator posiadają właściwe przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

 

- Podczas zajęć korekcyjno - kompensacyjnych posługują się wieloma metodami aktywizującymi, technikami, środkami dydaktycznymi.

 

- Stwarzają właściwe warunki pracy oraz atmosferę dającą poczucie bezpieczeństwa dziecku, angażują różne zmysły i emocje uczniów, co pozwala na lepsze zrozumienie i zapamiętanie nauczonych treści.

 

- Prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami uczenia się i zapobiegają niepowodzeniom edukacyjnym wśród dzieci w wieku szkolnym.

 

- Współpracują z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami w szkole ? udzielają porad i wskazówek do pracy z dziećmi.