Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Religia 25-26.03

Religia 25-26.03
 1. CHRZEŚCIJAŃSTWO A ŚWIAT ANTYCZNY
 2. Modlitwa

Wierzę w Boga”

Poznanie św. Pawła:

„W Atenach Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Nie- którzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: «Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz?» – mówili jedni, a drudzy: «Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów» – bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: «Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy kładziesz nam do głowy (...)». «Mężowie ateńscy – przemówił Paweł, stanąw- szy w środku Areopagu – widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: ‘Nieznanemu Bogu’. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. On z jednego [człowieka] wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił [im] właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga; może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów: ‘Jesteśmy bowiem z jego rodu’. Będąc więc z rodu Bożego, nie po- winniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych».

Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imie- niem Damaris, a z nimi inni”.

(Dz 17,16.18-20.22-34)

 • –  Jaki widok oburzał Pawła w Atenach?
 • –  Czego chcieli się dowiedzieć filozofowie od Pawła?
 • –  Dlaczego Paweł podkreślał religijność ateńczyków?
 • –  Jak Paweł przedstawił ateńczykom Nieznanego Boga?
 • –  Gdzie nie należy Go szukać?
 • –  Jak Paweł tłumaczył pochodzenie człowieka i jego historię?
 • –  Do czego Bóg wzywa wszystkich ludzi?
 • –  O jakim dniu mówi Paweł do Ateńczyków?
 • –  Co Paweł powiedział o Jezusie Chrystusie?

podsumowanie:

W Grecji kultura stała na bardzo wysokim poziomie: kwitła filozofia, rozwi- jała się literatura. W wymiarze religijnym charakterystyczny był politeizm, czyli wielobóstwo. W Atenach istniało wiele świątyń, ołtarzy i posągów poświęconych obcym bogom, co wewnętrznie oburzało Pawła. Podjął rozmowę z Grekami o Jezusie, wykorzystując fakt, że jeden z wielu ołtarzy poświęcili również „Nie- znanemu Bogu”.

Święty Paweł przełamuje schematy myślenia greckiego. Wyjaśnia słuchaczom, że ów Nieznany Bóg jest Stwórcą całego świata i panuje nad nim. Nie jest więc związany z żadnym miejscem, bo do Niego należy cały świat. Nie potrzebuje ludz- kich darów, bo sam daje życie. Bóg jest też Panem historii. Cała ludzkość została przez niego stworzona.

Starożytni Grecy wierzyli, że każdy naród ma swoje odrębne pochodzenie, a więc i osobnego boga, który jest jego stwórcą. Paweł mówi o szukaniu jedyne- go prawdziwego Boga przez wysiłek woli. To oznacza, że człowiek jest zależny od Niego, ma Go czcić i służyć Mu. Wreszcie Paweł mówi o Jezusie Chrystusie i wskazuje konieczność nawrócenia, czyli porzucenie dawnego, a przyjęcie nowego sposobu życia.

 1. Areopag ateński i współczesne „areopagi” – praca z tekstem:

Areopag, w którym św. Paweł wygłosił swoją mowę, przeszedł do historii jako miejsce spotkania różnych kultur i religii. Ateńczycy gromadzili się na nim, aby posłuchać czegoś nowego. Było to również miejsce posiedzeń przedstawicieli rady miejskiej.

Paweł głosił tu Ewangelię, używając języka odpowiedniego i zrozumiałego w tym środowisku. Nic Grekom nie nakazywał, ale poszukiwał tego, co w świecie pogańskim może być wspólnego z chrześcijaństwem, szukał wspólnych wartości. Doceniał swoich słuchaczy i podejmował z nimi dialog. Chociaż pozornie wydaje się, że w rozmowie z filozofami na Areopagu Paweł poniósł klęskę, to jednak spo- tkanie to było bardzo ważne. Było to pierwsze wystąpienie św. Pawła w miejscu publicznym, skierowane do szerokiego kręgu słuchaczy.

Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio wyjaśnia, że Areopag stał się symbolem.

przeczytaj głośno z podręcznika fragment encykliki „Redemptoris missio”:

„Areopag był wówczas ośrodkiem kultury wykształconego ludu ateńskiego i dziś

można go uznać za symbol nowych miejsc, w których należy głosić Ewangelię”. (Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, 37c, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1.html#>, dostęp: 24.06.2014)

 1. mówi:

Po dwudziestu wiekach mamy nowe obszary działalności człowieka, w których należy głosić Ewangelię.

– Co jest współczesnym „areopagiem”?

 

Praca poszukiwanie: „Współczesne areopagi”.

 1

„Pierwszym «areopagiem» współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, «światową wioskę». Środki spo- łecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. (...) Trzeba włączyć (...) orędzie (chrześcijańskie) w tę «nową kulturę», stworzoną przez nowoczesne środki przekazu”. (Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, 37c, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1.html#>, dostęp: 24.06.2014)

 • –  Co jest pierwszym „areopagiem”?
 • –  Jakim narzędziem są środki przekazu?
 • –  Co trzeba włączyć w kulturę tworzoną przez środki przekazu?
 • –  Dlaczego media mogą być narzędziem do głoszenia Ewangelii?

 

2

„Jest wiele innych «areopagów» współczesnego świata, ku którym winna się kierować działalność misyjna Kościoła. Na przykład zaangażowanie na rzecz po- koju, rozwoju i wyzwolenia ludów, praw człowieka i narodów, przede wszystkim mniejszości, działanie na rzecz kobiety i dziecka, ochrona świata stworzonego, to wszystko dziedziny ludzkiej działalności, które należy rozjaśnić światłem Ewan-

gelii”.
(Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, 37c, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/

jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1.html#>, dostęp: 24.06.2014)

 • –  O jakich „areopagach” współczesnego świata pisze Jan Paweł?
 • –  Czym je należy rozjaśnić?
 • –  Dlaczego działania na rzecz praw człowieka łączą się z głoszeniem Ewangelii?

 

 3

„Trzeba ponadto przypomnieć bardzo rozległy «areopag» kultury, prac badaw- czych, stosunków międzynarodowych, które ułatwiają dialog i sprzyjają powstawaniu nowych planów życiowych. Należy uważnie śledzić i angażować się w te współczesne wymagania. (...) Chrześcijanie, których życie i praca przebiega w (...) wymiarze międzynarodowym, winni zawsze pamiętać o obowiązku dawania świadectwa

Ewangelii”.
(Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, 37c, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/

jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1.html#>, dostęp: 24.06.2014)

 • –  O jakich „areopagach” pisze Jan Paweł II?
 • –  Do czego są powołani współcześni ludzie?
 • –  Dlaczego chrześcijanie są zobowiązani głosić Ewangelię wszystkim narodom?

 

 

Zapis do zeszytu:

Współczesne areopagi:

 

Data dodania: 2020-03-26 10:41:46
Data edycji: 2020-03-26 11:08:38
Ilość wyświetleń: 381

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej