Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stołówka szkolna

Opłaty za obiady wpłacamy na konto: 31 1020 4870 0000 5902 0067 5421 w tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc .

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Leśna 17 

72-500 Międzyzdroje

WAŻNE

 • od 01.09.2019 r.decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne, zarówno dla uczniów jak i pracowników;
 • podczas nieobecności ucznia w szkole obiad można odebrać w menażki, po uprzednim zgłoszeniu.

***********************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

CZERWIEC 2024r.

 12 obiadów x 4.20zł

Kwota 50,40 zł

Płatne do 24.05.2024r.

***********************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

MAJ 2024r.

15 obiadów x 4.20zł

Kwota 63,00 zł

Płatne do 26.04.2024r.

***********************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

KWIECIEŃ 2024r.

20 obiadów x 4.20zł

Kwota 84,00 zł

Płatne do 27.03.2024r.

***********************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

MARZEC 2024r.

19 obiadów x 4.20zł

Kwota 79,80 zł

Płatne do 02.03.2024r.

 

****************************************************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

LUTY 2024r.

21 obiadów x 4.20zł

Kwota 88,20 zł

Płatne do 02.02.2024r.

*************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

STYCZEŃ 2024r.

12 obiadów x 4.20zł

Kwota 50,40 zł

Płatne do 28.12.2023r.

*************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

GRUDZIEŃ 2023r.

16 obiadów x 4.20zł

Kwota 67,20 zł

Płatne do 24.11.2023r.

*************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

LISTOPAD 2023r.

19 obiady x 4.20zł

Kwota 79,80 zł

Płatne do 24.10.2023r.

*******************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

PAŹDZIERNIK 2023r.

22 obiady x 4.20zł

Kwota 92,40 zł

Płatne do 24.09.2023r.

*******************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

WRZESIEŃ 2023r.

17 obiadów x 4.20zł

Kwota 71,40zł

Płatne do 24.09.2023r.

 

**************************************************************

Szanowni Rodzice

 

Zapisy dzieci do świetlicy oraz na obiady odbędą się po apelu rozpoczynającym rok szkolny w świetlicy szkolnej.

Kuchnia zaczyna pracę od czwartku  07.09.2023r. 

Koszt obiadu dla dziecka: 4,20.

Przypominamy również o terminowym uiszczaniu opłat za obiady. Uczniowie, którzy mają zaległości za obiady, nie będą mogli z nich korzystać do czasu uregulowania płatności (ewentualna zaległość będzie podana podczas zapisu dziecka).

************************************************************* 

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

CZERWIEC 2023r.

13 obiadów x 4.20zł

Kwota 54,60 zł

Płatne do 26.O5.2023r.

*************************************************************

Szanowni Rodzice

W informacji dotyczącej odpisów obiadów w czasie egzaminów  ósmoklasisty błędnie została podana  kwota za obiady.  W maju 2023r. mamy 17 dni obiadowych co daje nam kwotę 71,40 zł.

Bardzo przepraszam za wprowadzenie Państwa w błąd.

Z poważaniem Agnieszka Rudnicka - Kot

*******************************************************************************

KOREKTA PŁATNOŚCI 

MAJ: 17 obiadów X 4,20

kwota: 71,40 zł

**************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

MAJ 2023r.

14 obiadów x 4.20zł

Kwota 58,80 zł

Płatne do 21.O4.2023r.

kwota pomniejszona o 3 obiady

 

*************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

KWIECIEŃ 2023r.

16 obiadów x 4.20zł

Kwota 67,20 zł

Płatne do 24.O3.2023r.

*************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

MARZEC 2023r.

23 obiady x 4.20zł

Kwota 96,60 zł

Płatne do 24.O2.2023r.

*************************************************************************************************

*************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

LUTY 2023r.

10 obiadów x 4.20zł

Kwota 42 zł

Płatne do 27.O1.2023r.

*************************************************************************************************

 

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

STYCZEŃ 2023r.

21 obiadów x 4.20zł

Kwota 88,20 zł

Płatne do 05.01.2023r.

*************************************************************************************************

 

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

GRUDZIEŃ 2022r.

16 obiadów x 4.20zł

Kwota 67,20zł

Płatne do 25.11.2022r.

********************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

LISTOPAD 2022r.

19 obiadów x 4.20zł

Kwota 79,80zł

Płatne do 22.10.2022r.

********************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

PAŹDZIERNIK 2022r.

19 obiadów x 4.20zł

Kwota 79,80zł

Płatne do 24.09.2022r.

********************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

WRZESIEŃ 2022r.

17 obiadów x 4.20zł

Kwota 71,40zł

Płatne do 24.09.2022r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYZDROJACH

 

 

Podstawa prawna:

 •  106 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1604)

 

 •  Postanowienia ogólne

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,  w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie SP1 w Międzyzdrojach, pracownicy oraz podopieczni OPS.
 3. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 5. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 6. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych (punkt może ulec zmianie wraz z decyzją dyrektora szkoły).
 7. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 8. Celem funkcjonowania stołówki nie jest świadczenie usług gastronomicznych,

a wyłącznie zapewnienie prawidłowej realizacji przez szkołę zadań opiekuńczych, szkoła zapewnia uczniowi jeden gorący posiłek w ciągu dnia .

 

 • 2  Zapisy na obiady

 

 1. Ucznia, który chce korzystać ze stołówki szkolnej rodzic/opiekun musi zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej wypełniając deklarację.
 2. Ucznia można zapisać na obiady od pierwszego dnia każdego następnego tygodnia.
 3. Zgodnie z Art. 106a Ustawy Prawa Oświatowego:

- obiady mogą wykupić uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni (tylko jeden obiad dla siebie);

- nie ma możliwości sprzedaży obiadów osobom niezwiązanym ze szkołą.

 

 • 3  Opłaty za posiłki

 

 1. Korzystanie z obiadów w stołówce jest odpłatne.
 2. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztów produkty w roku szkolnym dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, informując korzystających ze stołówki   z co najmniej  miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

 

 • 4   Wnoszenie opłat za obiady

 

 1. Uczniowie i pracownicy wnoszą opłaty zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny.
 2. Termin płatności za obiady to przedostatni tydzień miesiąca poprzedzającego miesiąc następny. Za datę wpływu uznaje się datę księgowania środków pieniężnych na konto szkoły.
 3. Kwota za obiady oraz termin dokonywania wpłat podawane będą na tablicy przy stołówce oraz na stronie szkoły.
 4. Płatność za zadeklarowane obiady należy uregulować wyłącznie na konto szkoły nr rachunku 31 1020 4870 0000 5902 0067 5421 W tytule przelewu należy podać:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasę,
 • miesiąc, za który jest płatność.
 1. Jeżeli z różnych przyczyn rodzic nie będzie miał możliwości uiścić opłaty  w podanym terminie zobowiązany jest skontaktować się z kierownikiem świetlicy. W innym przypadku uczeń zostanie skreślony z listy obiadowej.
 2. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują umowy zawarte pomiędzy Ośrodkami a szkołą prowadzącą stołówkę.

 

 • 5  Odpisy

 

 1. Od 1.09.2019 decyzją dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne, zarówno dla uczniów jak i pracowników szkoły. Podczas nieobecności dziecka opiekun prawny może odebrać obiad w menażkach.
 2. Wyjątkiem odpisów są wycieczki klasowe oraz zawody sportowe. Wychowawcy klas/nauczyciele informują osobę przyjmującą zgłoszenia o wyjściach klasowych, wycieczkach najpóźniej 2 dni przed planowanym wyjściem/wyjazdem w celu dokonania odpisu.
 3. Całkowity wypis z obiadów należ zgłosić w formie pisemnej w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły ( druk do pobrania w świetlicy szkolnej lub na stronie szkoły).

 

 • 6    Zasady zachowania w stołówce

 

 1. Obiady wydawane są w godzinach 11:30, 12:30.
 2. W czasie spożywania obiadu uczniowie zachowują się kulturalnie.
 3. Aby wejść do stołówki należy okazać kartę obiadową.
 4. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 5. W ciągu dnia uczeń może przyjść na obiad jeden raz.
 6. Uczeń korzystający z wyżywienia podczas obecności w szkole spożywa obiad  w stołówce – nie są wydawane obiady na wynos (wyjątek stanowi nieobecność dziecka).
 7. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać  po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 8. Uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz personelu kuchni.
 9. Uczeń może zostać skierowany na drugą przerwę obiadową ze względu na złe zachowanie.

 

 • 7    Postanowienia końcowe
 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach.
 2. Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje dyrektor.

 

 

 

 

Procedura dotycząca spożywania posiłków na stołówce szkolnej przez uczniów  i nauczycieli w czasie możliwości zakażenia wirusem Covid - 19

 1. Za prawidłowe spożywanie posiłków przez dzieci w poszczególnych grupach odpowiadają wychowawcy świetlicy lub wyznaczony opiekun grupy.        
 2. Uczniowie przebywający  na stołówce mają obowiązek spożywania posiłków zgodnie z zasadami bhp.
 3. Opiekun grupy lub wychowawca świetlicy dba o prawidłowe rozmieszczenie dzieci w stołówce, z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 1,5 metrów.
 4. Przed i po spożyciu przez uczniów posiłków opiekunowie grup dbają o to, aby uczniowie umyli ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 5. Pierwsze danie podawane jest w wazach, z których opiekun grupy nalewa porcję zupy na talerz, natomiast drugie danie podawane jest przez okienko wydawania potraw przez pracownika kuchni.
 6. W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na stołówce szkolnej przebywała tylko jedna grupa, należy zachowywać maksymalny dystans pomiędzy uczniami z poszczególnych grup.
 7. Zwrot naczyń po posiłku odbywa się do okienka zwrotu lub na wózek kelnerski umiejscowiony w pobliżu miejsca zwrotu naczyń
 8. Po każdorazowym zakończonym posiłku kiedy dzieci oraz opiekunowie opuszczą stołówkę dezynfekuje się stoły i krzesła.

 

 

Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.

 

 

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

CZERWIEC 2022r.

13 obiadów x 4.20zł

Kwota 54,60zł

Płatne do 27.05.2022r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie i podczas nauki zdalnej), zarówno dla uczniów jak i pracowników.
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

MAJ 2022r.

20 obiadów x 4.20zł

Kwota 84zł

Płatne do 26.04.2022r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie i podczas nauki zdalnej), zarówno dla uczniów jak i pracowników.
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

KWIECIEŃ 2022r.

17 obiadów x 4.20zł

Kwota 71,40zł

Płatne do 25.03.2022r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie i podczas nauki zdalnej), zarówno dla uczniów jak i pracowników.
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

MARZEC 2022r.

23 obiady x 4.20zł

Kwota 96,60zł

Płatne do 25.02.2022r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie i podczas nauki zdalnej), zarówno dla uczniów jak i pracowników.
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

LUTY 2022r.

11 obiadów x 4.20zł

Kwota 46,20zł

Płatne do 14.02.2022r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie i podczas nauki zdalnej), zarówno dla uczniów jak i pracowników.
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

STYCZEŃ 2022r.

15 obiadów x 4.20zł

Kwota 63zł

Płatne do 07.01.2022r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie i podczas nauki zdalnej), zarówno dla uczniów jak i pracowników.
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

GRUDZIEŃ 2021r.

16 obiadów x 4.20zł

Kwota 67,20zł

Płatne do 24.11.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

LISTOPAD 2021r.

19 obiadów x 4.20zł

Kwota 79,80zł

Płatne do 22.10.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

PAŹDZIERNIK 2021r.

19 obiadów x 4.20zł

Kwota 79,80zł

Płatne do 24.09.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

 

********************************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

WRZESIEŃ 2021r.

19 obiadów x 4.20zł

Kwota 79,80zł

Płatne do 24.09.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

 

***************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

CZERWIEC 2021r.

15 obiadów x 4.20zł

Kwota 63zł

Płatne do 31.05.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

***************************************************************************************

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

MAJ 2021r.

6 obiady x 4.20zł

Kwota 25,20zł

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

***************************************************************************************

MAJ 2021r.

20 obiady x 4.20zł

Kwota  84zł

Płatne do 30.04.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

***************************************************************************************

MARZEC 2021r.

23 obiady x 4.20zł

Kwota 96,60zł

Płatne do 28.02.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne( z wyjątkiem pobytu na kwarantannie), zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

***************************************************************************************

LUTY 2021r.

20 obiadów x 4.20zł

Kwota 84zł

Płatne do 31.01.2021r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne, zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*******************************************************************************************************

UWAGA!!!

OD 18.01.2021r. ZOSTAJA WZNOWIONE OBIADY DLA KLAS I -III. ZGODNIE Z LISTĄ SPRZED OKRESU

NAUKI ZDALNEJ, UCZNIOWIE  AUTOMATYCZNIE ZOSTAJĄ ZAPISANI NA LISTĘ OBIADOWĄ OD 18.01.

EWNTUALNE ZMIANY PROSZĘ ZGŁASZAĆ NA NUMER SZKOŁY.

OPŁATA ZA OBIADY BEDZIE NALICZANA OD LUTEGO. EWENTUALNE NADPŁATY LUB ZALEGŁOŚCI

BĘDĄ ROZLICZONE NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO.

 

*********************************************************************************************

UWAGA!!!

OD 09.11.2020r. ZAWIESZONE ZOSTAJĄ OBIADY DLA KLAS 1-3 (DO ODWOŁANIA).

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA OBIADÓW, KTÓRE BĘDĄ WYDAWANE W POJEMNIKACH

JEDNORAZOWYCH (KOSZT POJEMNIKÓW 1zł).

CHĘĆ WYKUPIENIA OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ POD NR TEL. 504 865 929 (ŚWIETLICA).

 

*********************************************************************************************************

Uwaga!!!

Od 26.10.2020r. zawieszone zostają obiady dla klas 4 - 8  (do odwołania).

********************************************************************************************************

Listopad 2020r.

18 obiadów x 4.20zł

Kwota 75,60zł

Płatne do 30.10.2020r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne, zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

************************************************************************************************************** 

Październik 2020r.

22 obiady x 4.20zł

Kwota 92,40zł

Płatne do 30.09.2020r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne, zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

*****************************************************************************************

Wrzesień 2020r.

21 obiadów x 4,20zł

Kwota 88,20 zł

Płatne do 25.09.2020r.

Przypominamy:

 • od 01.09.2019 decyzją Dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów za dni nieobecne, zarówno dla uczniów jak i pracowników
 • w związku z trwaniem epidemii, podczas nieobecności dziecka, opiekun prawny może odebrać obiad w jednorazowych naczyniach wydawanych przez kuchnię. Koszt opakowania to 1zł (opłata bedzie regulowana w kolejnym miesiącu).

**************************************************************************************************************

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA DZIECI 

Zapisy na obiady szkolne odbędą się 01.09.2020r. po rozpoczęciu roku szkolnego w hali.

STOŁÓWKA

Kuchnia zaczyna pracę od środy 02.09.2020r.

Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci będą zorganizowane 3 przerwy obiadowe (do odwołania):

11.30 – klasy 1 – 3

12:35 – klasy 4 – 6 

13:30 – klasy 7 – 8

Przypominamy, że OD 01.09.2019 DECYZJĄ DYREKTORA SZKOŁY NIE DOKONUJE SIĘ ODPISÓW ZA DNI NIEOBECNE, ZARÓWNO DLA UCZNIÓW JAK I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

WAŻNE!

W ZWIĄZKU Z TRWANIEM EPIDEMII, PODCZAS NIEOBECNOŚCI DZIECKA, OPIEKUN PRAWNY MOŻE ODEBRAĆ OBIAD W JEDNORAZOWYCH NACZYNIACH WYDAWANYCH PRZEZ KUCHNIĘ. KOSZT OPAKOWANIA TO 1 zł. (OPŁATA REGULOWANA BĘDZIE W KOLEJNYM MIESIĄCU).

Data dodania: 2020-02-08 20:16:18
Data edycji: 2024-04-10 11:17:39
Ilość wyświetleń: 8457

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej