Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

Informacja dla osoby rodzica/opiekuna prawnego dziecka przyjętego
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Leśnej 17,
72-500 Międzyzdroje (dalej: Szkoła). Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie
pod numerem  91 328 06 11, na adres e-mail: sp1mz@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku szkolnego przez Pani/Pana dziecko. 

Pani/Pana oraz dziecka dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)
w związku z art. 130, 133 oraz 150 , 151, 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  - Prawo oświatowe.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę informatyczną, prawną, medyczną szkoły oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli
i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, jednostki mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji oraz pozostałe jednostki administracji publicznej ustawowo umocowane do ich przetwarzania. 

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana oraz dziecka dane będą przechowywane przez okres trwania nauki a następnie przez okres 50 lat po jej zakończeniu. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu, a dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym.

Data dodania: 2020-02-08 20:01:11
Data edycji: 2020-02-08 20:01:38
Ilość wyświetleń: 3140

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej