Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

Informacja dla osoby rodzica/opiekuna prawnego dziecka przyjętego
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Leśnej 17,
72-500 Międzyzdroje (dalej: Szkoła). Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie
pod numerem  91 328 06 11, na adres e-mail: sp1mz@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku szkolnego przez Pani/Pana dziecko. 

Pani/Pana oraz dziecka dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)
w związku z art. 130, 133 oraz 150 , 151, 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  - Prawo oświatowe.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę informatyczną, prawną, medyczną szkoły oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli
i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, jednostki mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji oraz pozostałe jednostki administracji publicznej ustawowo umocowane do ich przetwarzania. 

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana oraz dziecka dane będą przechowywane przez okres trwania nauki a następnie przez okres 50 lat po jej zakończeniu. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu, a dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym.

Data dodania: 2020-02-08 20:01:11
Data edycji: 2020-02-08 20:01:38
Ilość wyświetleń: 1814

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej