Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ŚWIETLICA

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Agnieszka Rudnicka-Kot

Aurelia Stepniuk

Piotr Frysiak

Elżbieta Rupniewska

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach

1. ZASADY OGÓLNE :

Na czas trwania zajęć szkolnych szkoła ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę wszystkim uczniom, realizować ich potrzeby, stworzyć odpowiednie warunki do nauki  i wypoczynku, dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

2. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

 

 1. Z świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie w godz. 7:30 – 16:00
 2. Opieką wychowawcza zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy  z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
 3. Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach  w stosunku do wychowawców i kolegów.
 4. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
 5. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę pomieszczeń.
 6. W świetlicy należy mówić szeptem.
 7. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy.
 8. W przypadku nagannego zachowania, uczeń może zostać zawieszony z uczestnictwa w zajęciach świetlicowych (załącznik nr 1 ).
 9. Zabrania się wnoszenia do świetlicy (szkoły) przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich uczestników zajęć.

3. ZADANIA ŚWIETLICY

 

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
 2. Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.

4. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

 

 1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
 2. Sporządzanie planu pracy.
 3. Prowadzenie dziennika zajęć.
 4. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz specjalistami.
 5. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
 6. Dbałość o estetykę świetlicy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W godzinach 11:50 – 12:35 odbywają się stałe, planowane zajęcia świetlicowe.
 2. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu (powyżej 7 r.ż.) musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko. Informacja o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy musi być odnotowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.
 3. W świetlicy w sprawie korzystania z telefonów oraz innych urządzeń technicznych obowiązują zasady panujące na lekcjach. W przypadku gdy nauczyciel świetlicy wyrazi zgodę na korzystanie z w/w urządzeń powinny one znajdować się na ławce leżąc  na niej płasko. Na prośbę nauczyciela uczeń jest zobowiązany schować urządzenie   do plecaka.
 4. Za zgubione telefony i inne urządzenia techniczne wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności.

6. OŚWIADCZENIA RODZICÓW /OPIEKUNÓW

 

PO ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ RODZIC AKCEPTUJE ZASADY SWOIM PODPISEM

 

1.      Oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej zawartymi w Regulaminie świetlicy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli wychowawców, tzn. od godz. 7.30 do godz. 16.00.

2.      Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do wiadomości, że od godziny 16.00 odpowiedzialność    za dziecko ponoszą rodzice (opiekunowie dziecka).

3.      Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy  wychowawców świetlicy .

4.      Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku, gdy nie zgłosi się    do świetlicy szkolnej przed lekcjami lub po skończonych zajęciach lekcyjnych.

5.      Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej   o każdorazowym odstępstwie od ustalonego czasu i sposobu odbierania dziecka   ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby)

6.      Zobowiązuję się do systematycznego uzupełniania danych dotyczących uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych.

7.      Zostałam/łem zapoznana/y z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób objętych wnioskami o przyjęcie do szkoły i uczniów szkoły oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

8.      Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

9.       Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art.233 kodeksu karnego), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym.   

 

 

 

data

    czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

             

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZWIĄZKU  Z MOŻLIWOŚCIA WYSTĄPIENIA COVID – 19

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa   i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia 11 marca 2020 r.
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań    w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020 r.
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2021r.

 

 1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wszystkim wchodzącym do świetlicy zapewniamy środki do dezynfekcji rąk. Są one rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 3. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny.
 4. Sala świetlicowa jest regularnie wietrzona i dezynfekowana przynajmniej raz na godzinę.
 5. Nauczyciele organizują zajęcia świetlicowe w ramach możliwości jak najwięcej na świeżym powietrzu.
 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane.
 7. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:
 8. a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
 9. b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
 10. c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust.
 11. W przypadku dużej ilości dzieci w świetlicy, wychowawcy tworzą mniejsze grupy zapewniając uczniom komfort i bezpieczeństwo.

9.Regularnie myjemy ręce – po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

 1. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19.

11.Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.    Do szkoły przynoszą tylko niezbędne rzeczy (zabawki itd. zostają w domu).

 1. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki ostrożności ((m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia              ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.

 

 

Załącznik nr 1

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA LUB SKREŚLENIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W PRZYPADKU:

 

- agresji słownej i fizycznej wśród dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

- niszczenia mienia kolegów bądź własności świetlicy

- kradzieży dóbr materialnych przez dzieci przebywające w świetlicy szkolnej

 

 

 1. Nauczyciel świetlicy szkolnej każdorazowo interweniuje w przypadku niepokojących zachowań dzieci, podejmując przyjęte przez zespół świetlicowy i uczestników świetlicy działania wychowawcze.
 2. Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku uwag uczniów.
 3. Uczeń zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników zajęć świetlicowych może być zawieszony lub skreślony z listy w następującym trybie:
 4. a) powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu dziecka - co najmniej trzy wpisy do dziennika;
 5. b) powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych na piśmie o zamiarze zawieszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych i jednoczesne podjęcie działań wychowawczych przez dom i szkołę;
 6. c) skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć świetlicowych - pisemna decyzja dyrektora szkoły, od której przysługuje rodzicom/prawnym opiekunom odwołanie w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 7. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci, uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy lub skreślenie z listy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-02-08 20:09:06
Data edycji: 2022-09-01 08:53:18
Ilość wyświetleń: 4139

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej