Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI 60-LECIA SZKOŁY

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI 60-LECIA SZKOŁY

Regulamin 

                                                                   szkolnego konkursu literackiego                                                                                        pt. ,,Z życia ucznia- moje wspomnienie ze szkoły”

 

 I. USTALENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem Szkolnego konkursu literackiego pt. ,,Z życia ucznia- moje wspomnienie ze szkoły”, ogłoszonego z okazji 60 urodzin Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego przy ul.Leśnej w Międzyzdrojach (  zwanego dalej Konkursem ) , jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach wraz z Radą Rodziców, zwana dalej Szkołą.

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez, rozwijanie umiejętności literackich uczestników, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, motywowanie uczestników do  wyrażania siebie poprzez tworzenie i wykorzystywanie  określonych form środków wyrazu literackiego. Prezentacja i popularyzacja  twórczości literackiej oraz tworzenie możliwości debiutu. Uczczenie jubileuszu sześćdziesięciolecia Szkoły.

II. TEMATYKA KONKURSU

Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie opowiadania pt. “Z życia ucznia- moje wspomnienie ze szkoły”

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich obecnych i byłych uczniów Szkoły, a prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:

a) klasy IV-VI

b) klasy VII-VIII

c) osoby pełnoletnie – absolwenci szkoły.

2. Konkurs trwać będzie od 23.11.2023 r. do 31.01.2024 r. Ostateczny termin dostarczania prac do 31.01.2024 r. 

3. Do konkursu przyjmowane są:

a) prace pisane prozą (opowiadanie), 

b) prace nigdzie nie publikowane,

 b) praca musi mieć określoną formę: 

  • wydruk o wymiarach do 5 stron A4  - w dwóch egzemplarzach,

  • standardowy margines: 2,5 cm,  

  • nagłówek i stopka: 1,5 cm,

  • czcionka: Times New Roman 12,

  • odstępy między wierszami - standardowe (1),

  • liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500,

  • w prawym górnym rogu powinno się znaleźć imię i nazwisko autora pracy.

4. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.

5. Złamanie postanowień Regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

6. Prace należy dostarczyć w formie papierowej do biblioteki szkolnej.

7. Prace, które nie spełniają zasad Regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

- wartość merytoryczna - zgodność z tematem Konkursu,

- estetyka pracy,

- poziom literacki pracy,

- zachowana forma pracy,

-  samodzielność i oryginalność twórczości.

3. Proces oceniania prac jest tajny.

4. . Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości podsumowania obchodów  60-lecia szkoły. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich prac. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

6 . Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

7. Organizator zastrzega sobie prawa do:

 a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 V. NAGRODY

1. Organizator przyzna nagrody niespodzianki w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców SP1  Międzyzdroje.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania prac oraz imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w prasie, mediach i Internecie.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. 

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 5. Osoby dorosłe do opowiadania powinny dołączyć zgodę na publikację o treści: “Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Szkołę Podstawową  nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach”

6. Osoby nieletnie powinny dołączyć  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby nieletniej - załącznik nr 1.

7. Do prac należy dołączyć  Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2.


Załączniki można pobrać do wydruku z linku pod artykułem

Załącznik nr 1OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIELETNIEJ

 Ja, niżej podpisana/y…………..........................................(imię i nazwisko) wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………………… (imię i nazwisko, klasa ) w Konkursie literackim „Z życia ucznia - moje wspomnienie ze szkoły” organizowanym przez   Szkołę Podstawową nr 1, im. B. Chrobrego, ul.Leśna 17 w Międzyzdrojach. Jednocześnie  akceptuję Regulamin konkursu.                                                                                                                                   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do Konkursu pracy oraz opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem.

                                                                                                  ………………………………………

                                                                                             Data i podpis opiekuna prawnego                              

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089)

 
Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

uczestnika Konkursu Literackiego „Z życia ucznia - moje wspomnienie ze szkoły”,  organizowanego przez   Szkołę Podstawową nr 1, im. B. Chrobrego,  ul.Leśna 17  Międzyzdrojach

 

Imię nazwisko

 

 

Adres zamieszkania

 

 

Data urodzenia

 

 

Klasa 

rocznik w przypadku absolwenta

 

 

e-mail

 

 

Telefon kontaktowy

 

 Data dodania: 2023-11-23 07:24:44
Data edycji: 2023-11-23 07:45:49
Ilość wyświetleń: 543

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej